เพื่อให้การสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ การประชุมว่าระดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวิทยาลัย รายละเอียดแนบดังต่อไปนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน