ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาด
 ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
 ค) ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
 


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน