ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการโดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
สามารถคลิกแบบสอบถามได้ที่ http://www.psdg.moe.go.th/psdg54/research/index.htm

ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน