23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอุบัติเหตุเป็นศูนย์ สวมหมวกกันน๊อค 100 % ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ตระหนักถึงการเสียสละ การมีน้ำใจและมีจิตอาสาในสังคมที่ตนอยู่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะภายในสถานศึกษา และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจอดรถจักรยานยนต์ ภายในสถานศึกษา โดยในโครงการฯได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเถิน โรงพยาบาลเถิน และห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินธวัชยนต์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน