วันที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ประธานคณะกรรมการ พ.ส.น.อ. จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทั้ง 3 ท่าน ครู เจ้าหน้าที่ได้ตอนรับท่่านผู้อำนวยการ เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมผู้เข้าร่วมการประชุมจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง และได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน คือ
1. ท่านผู้อำนวยการ อำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เรื่องการขออนุมัติการตั้งกลุ่มกองลูกเสือฯ
2. ครูวิทยากร เครือกลางรงค์ ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
3. ครูพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฝผ.แม่เมาะ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การตรวจสอบคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์มีคุณลักษณะตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ เพื่อขอรับการประเมินฯ
4. ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่องการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนำการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
และเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการที่จะมาถึงของท่านผู้อำนวยการเจริญ ศิริวงศ์ ทางทีมงานโดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ เป็นตัวแทนพี่น้องลูกเสือ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ขอแสดงกตเวทีตาจิตแด่ท่าน ผู้อำนวยการ เจิรญ ศิริวงศ์ ที่ได้ทุ่มเท ให้กิจการลูกเสือรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา จึงขอขอบคุณนำพรและขอให้ท่านผู้อำนวยการมีความสุขกาย สบายใจ และร่วมดำเนินกิจการลูกเสือ ให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อไป
จัดที่ ห้องประชุมส้มเกลี้ยง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง