อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 89 ราย
ว่าที่พันตรีณรงศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนระบุผู้รับ
และทุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น
มีนายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบทุนการศึกจำนวน 83 ทุน จำนวนเงินกว่า 380,000 บาท ทั้งนี้
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียน ประกอบการการดำเนินโครงการการเยี่ยมบ้านผู้เรียน ซึ้งทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ทางวิทยาลัยจึงได้เร่งระดมหาทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการสนับสนุน ด้านการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนฯหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการห้างร้าน สมาคมผู้ปกครอง และมีผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวนกว่า 380,000 บาท มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 117 ราย
อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนได้นำเงินบริจาค ดังกล่าว จัดสรรตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขอรับทุน ตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 3 ประเภท 1. ประเภททุนเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป 2.ประเภททุนความประพฤติเรียบร้อยแต่คาดแคลนทุนทรัพย์ 3.ทุนระบุผู้รับ ทั้งนี้ที่ผ่านมีผู้ยืนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทั้งหมดกว่า 100 ราย และผ่านเกณฑ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามอบเงิน
ให้ความช่วยเหลือ จำนวน 89 ราย
ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง