วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน แผนกวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการประมวลความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร โดยมี ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร และแก้ไขปัญหาทางบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสรรพากรพื้นที่ลำปาง คุณรัตนา ลิ่มกุลพงษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยได้ชี้แนะว่าเด็กบัญชีต้องมีความรู้ภาษีอากร และแก้ไขปัญหาทางบัญชีได้