วันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวการประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าแผนก นักเรียน นักศึกษาเขาร่วมโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม การเป็นผู้ประกอบการ นำทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต และวิสัยทัศน์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาจำนวน 30 คน คณะครู 6 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลายหน่วยงานคือ
1.อาจารย์จีรวัฒน์ กาชัย ครูสอนวิชาการตลาดวิทยาลัยการอาชีพเถิน บรรยายในหัวข้อ "ความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด"
2.นางสาวรุ่งนภา มาวิเลิศ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเถิน บรรยายหัวข้อ "แนวทางการดำเนินธุรกิจ SME ในปัจจุบัน"
3.นางชนิษฐา ยอดทอง อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก บรรยายหัวข้อ "จากแนวคิด...สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง" และ "การเขียนแผนตลาด"