เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 จากที่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 2 โครงงาน คือ
1.โครงงานวิทยาศตร์ระดับ ปวช. เรื่อง แยมลูกหว้า 2. โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวส. เรื่องการศึกษาอัตราส่วนของกากกาแฟต่อการทำแก้วเซรามิก
ได้มีผู้ร่วมชมผลงาน ให้ความสนใจสอบถามถึง โครงงานทั้ง 2 และได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทของปวส.ครั้งนี้ด้วยครับ ขอเป็นกำลังให้กับตัวแทนของวิทยาลัยการอาชีพเถิน ทุกท่านด้วยครับ