วันที่ 2 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน แผนกสามัญสัมพันธ์ ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย มีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย เพื่อกระตุ้นพร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารหรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะในวันนี้ มีการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยจำนวน 5 รายการ ได้แก่
1.การประกวดคัดลายมือ
2.การประกวดเรียงความ
3.การแต่งคำประพันธ์
4.การวาดภาพตัวละครในวรรณคดี
5.การประกวดตัวละครในวรรณคดี
นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีออกจากถ้ำ จากนักศึกษา สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัล ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางภาษาไทย

ทั้งนี้ ทั่วบริเวณอำเถิน จังหวัดลำปาง ได้ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงาน และบ้านเรือน พร้อมทั้งจัดให้มีสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามความเหมาะสม และขอเชิญชวนพร้อมใจกันแต่งกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวด้วย