วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี โดยแบ่งเป็น 3 ชุดไปถวายเทียนจำนำพรรษายังวัดต่างๆ ในเขต ตำบลแม่ปะ คือ วัดแม่ปะหลวง วัดแม่ปะดอย และสำนักสงฆ์แม่ปะแพะ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น และประเพณีของไทย สืบสานพระเพณีถวายเทียนในช่วงเข้าพรรษาให้คงอยู่ และปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมทางศาสนา ให้คงอยู่สืบไป และได้บำเพ็ญจิตอาสา เก็บกวาด ตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณ ทั้ง 3 วัด ให้สะอาด เพื่อเตรียมวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้