วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้กล่าวรายงานต้อนรับ และวัตถุประสงค์การจัดโครงการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปาง เชิงบูรณาการ (ภารกิจส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมก่อสร้างฝายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ โดยประชาชน) โดยมีนายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถินเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนำกล่าวให้คำปฎิณานต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สำเด็จพระเจ้าอยู่ และมอบกล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วน ปกครองท้องถิ่น พี่น้องประชาชนจิตอาสานักเรียน นักศึกษา เพื่อนำไปปลูกในบริเวณป่าอนุรักษ์ พร้อมด้วยผูกผ้าเหลืองเพื่อบวชต้นไม้ และการสร้างฝ่ายแม้ว หลังจากเสร็จกิจกรรมดังกล่าวแล้วได้มีการแจกอาหารกลางวัน ผลไม้ ไอศกรีม พร้อมชมดนตรีจากจิตอาสา ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตนารี เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน