เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีถเถิน ได้ทำการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2560 pre test (ทดสอบก่อนติว)