วันที่ 27 - 28 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม ซึ่งมีทั้งคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกันอบรม โดยมี ผอ.วิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร ให้ความรู้อบรมครั้งนี้