เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ได้เชิญครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ นำเสนอผลงานวิชาการของตนเอง นำ ICT มาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อเพื่อนครู นักเรียน นักศึกษา ณ โรงแรมอโนร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดย ครูปวีณา แสนบัวบาน นำผลงาน"การเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมสื่อประสมออนไลน์ในรายวิชาธรรมภิบาลเทคโน โลยีสารสนเทศในองค์การ" ผลการประกาศระดับเหรียญรางวัล ได้ลำดับเหรียญเงิน จากผลงานปีที่ผ่านมาได้เหรียญทองแดง ขอแสดงความยินดี กับครูปวีณา แสนบัวบาน ที่ได้รับผลงานดังกล่าว