เมื่อวันที่ 25-29 กันยายน 2560 แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถน่ะ (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 2 หลักสูตร การเขียนโปรแกรมสำหรับงานกัดในงานยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 20 คน