วันที่ 7 กันยายน 2560 นายชรันต์ยุทธ์ บุญยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงานความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ทั่งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงช่องทางในการทำธุรกิจขนาดย่อม สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ โดยศึกษาดูงานที่ กลุ่มเจียรนัยแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรแม่มอก บ้านแม่มอก และร้าน เจ.พี.คลีน&แวกซ์ สาขาเถิน ทั้งนี้ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ขอขอบคุณ สถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง ที่ได้อำนวยสถานที่ และได้ให้ความรู้ ประสบการณ์ในครั้งนี้