เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกเข้าร่วมอบรม โดยมีนายพีระรักษ์ พิชญกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดลำปาง ครูจีรวัฒน์ กาชัย และครูกนกวรรณ ยันตรวัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้