เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามทฤษฎี Constructionism ณ ห้องประชุมส้มเกลี้ยง วิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมี ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นวิทยากร และมีนักศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา (โรงเรียนสบปราบวิทยา) จำนวน 42 คน เข้าร่วมอบรมเป็นเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษาของตนเอง เข้าใจกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructionism