วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดพิธีเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยวิทยาลัยการอาชีพเถิน