เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ได้กำหนดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามแผนงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ