วันนี้ 20 มิถุนายน 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมแกนนำ ครู นักเรียน คุณธรรม โดยมีนายอภิศักดิ์ ผลิดใบ ครู หัวหน้างานกิจกรรม กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาแก่นนำจากแผนกต่างๆ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีครู นักเรียน แกนนำ ขับเคลื่อนในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในสถานศึกษา ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขยายผลต่อไป