เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 35 คน ณ บริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน โดยมีผู้จัดการบริษัท และเจ้าหน้าที่พนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก การให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีครูสนธยา ชูบาลและครูธัญญารัตน์  วงศ์แก้ว เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน