วันศุกร์ที่ 2 มิถุยายน 2560 ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงคณะครูที่ปรึกษาเข้าร่วม ในช่วงเช้าชั่วโมงโฮมรุม ทุกเช้าวันศุกร์ เพื่อฝึกจิตร ภาวนาศิล สมาธิ บทสวดมนต์ เป็นกิจกกรรมที่ได้จัดทุกเช้าวันศุกร์ โดยสลับกันทุกชั้นปีเข้าปฏิบัติ ในห้องสังฆเติ๋น อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน