วันนี้่ 1 มิถุุนายน 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง เพื่อนำพาให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย