สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน วันนี้ (1 ก.พ. 2560 ) ดร.จันทรา ส่งศรี และ นายชรันต์ยุทธ บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมา มีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเยาวชน ของชาติ ให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจนักกีฬา มีเกณฑ์มาตรฐานด้านกีฬาสูงขึ้นประกอบ กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้จัดการด้านการกีฬาควบคู่กับ การจัดการศึกษาด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล ที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตามบทบัญญัติ ของ พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 2542 จึงจำเป็นต้องทำโครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ทุกๆตอนเย็น ของวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 14.00 น. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในสถานศึกษา ให้มีสุขภาพแข็งแรง และช่วยเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ วานนี้ TICC NEWS