ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทางแก่นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 หลักจากที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2555 เมื่อครบรอบ 3 ปีแล้ว จึงขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาฯ ครั้งที่ 2 ชึ่งว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินสถานศึกษาฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา