ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) (๕๒.๑๔.๑๕.๒๖) จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) (๕๒.๑๕.๑๖.๑๙) จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   
แบบฟอร์มบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์   
วศ.๒ สิงประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2560   
วศ.๓ สิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
แบบรับรองการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2560   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขา สังคมศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง   
การประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครครู สาขาการบัญชี ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาสังคมศึกษา   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาการบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถิน ประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาการบัญชี ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาการบัญชี   
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี   
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน   
รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาการบัญชี   
รับสมัครครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน   
ประกาศรับสมัครนักการภารโรงและคนขับรถ   
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา   
เเบบฟอร์มการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   
ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานการเงิน   


Page=>>   1   2   3