ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด   
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง   
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเถิน   
ตัวอย่าง แบบฟอร์มค่านิยม 12 ประการ   
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง   
แบบฟอร์มรูปเล่มรายงานการประเมินโครงการ   
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๐ เครื่อง   
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘   
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ยามรักษาการณ์   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   
ประกาศผลการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปี 2559   
ประกาศผลการสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รอบที่ ๒)   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครู   
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2559   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน 1/2559   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการภายใต้นิเทศ 2559   
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล   
แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ   
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง " รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป "   
ใบรายงานการนิเทศโครงการ   
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์   
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาการตลาด   
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
ตัวอย่างเอกสารคณะกรรมการตรวจโครงการ   
ตัวอย่างหน้าปก-แบบแผนกเดียวกัน   
ใบตรวจเล่มโครงการภายใต้นิเทศ   


Page=>>   1   2