วิสัยทัศน์พันธกิจ
   คณะกรรมการวิทยาลัยฯ  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   แผนที่วิทยาลัย
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาการขาย
  ข้อมูล SAR ปี 2556
  ข้อมูล SAR ปี 2557
  ข้อมูล SAR ปี 2558

 

New Document
- บันทึกการติดตามนิเทศโครงการ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
- ใบรายงานการนิเทศโครงการ   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง " รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป "   
- แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษา   
- แบบสอบถามกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ   
- แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559   
- ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล   


 
New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ