สถิติ นศ.QR-CODE

กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์
Automotive Center

QR-CODE

แก้วเซรามิคจากกากกาแฟ

QR CODE

แยมลูกหว้า


 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  ข้อมูล SAR ปี 2556
  ข้อมูล SAR ปี 2557
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559


ข้อมูล SAR ปี 2560
ข้อมูล SAR ปี 2561
 

New Document
- แผนพัฒนาปฏิบัติการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลการผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิชาการ   
- แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ๑ ตำแหน่ง   
- แบบเสนอโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562   
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ถึงปี งบประมาณ 2565   


 New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
13/03/2019 สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษาให้อาชีวะจากฮั่นปั้น
11/03/2019 ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายในความร่วมมือบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” | 82
07/03/2019 มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
04/03/2019 สอศ. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ